Polityka zwrotów

1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki (zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), po spełnieniu następujących warunków:

a. zwracany Towar nie może nosić śladów użytkowania,
b. zwracany Towar nie może być uszkodzony.

Formularz zwrotu: KLIKNIJ TUTAJ

2. Przesyłki ze zwrotem należy przesyłać na adres: Tymoteusz Gzyl Design, ul. Grunwaldzka 76/78 lokal 122, 80-244 Gdańsk. Wszelkie koszty oraz ryzyko związane z odesłaniem Towaru ponosi Klient. Przesyłki na koszt odbiorcy bądź inny adres nie będą odbierane.

3. W przypadku skutecznego odstąpienia, Sklep zwraca Kupującemu zapłaconą Cenę poprzez kanał płatności, z którego korzystał Kupujący w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki ze zwrotem.

 

Reklamacje

1. Reklamacja wynikająca z niedostarczenia przesyłki przez firmę kurierską:

a. Reklamację wynikającą z niedostarczenia przesyłki można składać dopiero po upływie maksymalnego czasu na jej doręczenie. Okres ten jest określony w regulaminie firmy kurierskiej. Przesyłkę uważa się za utraconą w razie braku doręczenia w terminie 30 dni od terminu doręczenia. Klient o fakcie niedostarczenia przesyłki powiadamia Sklep poprzez formularz kontaktowy lub e-mailem.
b. Sklep składa reklamację w firmie świadczącej usługę transportową.
c. Sklep informuje na bieżąco Klienta o wszelkich czynnościach reklamacyjnych.
d. Sklep po otrzymaniu odszkodowania od firmy kurierskiej, zwraca Klientowi pełną Cenę w formie przelewu na wskazane przez niego konto bankowe.

2. Reklamacja wynikająca z uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu przez firmę kurierską

a. Klient zobowiązany jest do otwarcia przesyłki w obecności kuriera celem stwierdzenia czy nie jest ona uszkodzona. Sprawdzenie musi nastąpić szczególnie w sytuacji widocznego uszkodzenia opakowania.
b. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient jest zobowiązany sporządzić protokół uszkodzeń w trakcie przyjmowania przesyłki w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. W protokole należy szczegółowo opisać rodzaj, stopień, charakter i umiejscowienie uszkodzenia. W protokole powinny znaleźć się również dane nadawcy oraz numer listu przewozowego. Protokół musi być podpisany przez doręczyciela w sposób umożliwiający jego identyfikację, z podaniem daty. Wskazane jest wykonanie zdjęć obrazujących uszkodzenia przesyłki i/lub opakowania.
c. Firma kurierska uzależnia rozpatrzenie reklamacji z tytułu uszkodzenia lub ubytku zawartości przesyłki od udostępnienia do sprawdzenia zarówno zawartości przesyłki jak i jej oryginalnego opakowania. W związku z powyższym Klient powinien zatrzymać do oględzin przesyłkę wraz z opakowaniem.
d. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym zdarzeniu Sklep oraz dostarczyć protokół.
e. Sklep po otrzymaniu protokołu niezwłocznie składa reklamację do firmy kurierskiej.
f. Każda przesyłka nadawana przez Sklep jest ubezpieczona W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sklep zwraca Klientowi odszkodowanie otrzymane od firmy kurierskiej w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy.

3. Reklamacja wynikająca z dostarczenia wadliwych towarów

a. W przypadku otrzymania wadliwego towaru Klient ma prawo żądać jego naprawy. Klient powinien w takim wypadku po otrzymaniu towaru niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem podając następujące dane: imię i nazwisko, numer transakcji oraz dokładny opis wady. Wskazane jest wykonanie fotografii przedstawiających wady towaru.
b. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Towaru zamówionego z otrzymanym, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, z których Towar został wykonany, nie stanowią podstaw do reklamacji.
c. Klient przesyła reklamowany Towar do Sklepu na swój koszt.
d. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są przez Sklep w terminie 7 dni od daty otrzymania Towaru.
e. Towar wadliwy zostanie przez Sklep naprawiony lub wymieniony na inny, o ile to możliwie. Jeżeli naprawa lub wymiana nie będzie możliwa, Sklep zwróci Klientowi zapłacone przy nabyciu Cenę i koszt przesyłki.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.