Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MindOut pod adresem internetowym www.mindout.pl, należącego do Tymoteusz Gzyl Design, ul. Grunwaldzka 76/78 lokal 122, 80-244 Gdańsk, działającego na podstawie wpisu do Centralnej Informacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej, numer NIP 9571147008, REGON 522803746, numer telefonu 511604510.

2. Definicje. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

a. Sklep – sklep internetowy działający na stronie www.mindout.pl należący do Tymoteusz Gzyl Design, ul. Grunwaldzka 76/78 lokal 122, 80-244 Gdańsk, działającego na podstawie wpisu do Centralnej Informacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej, numer NIP 9571147008, REGON 522803746.
b. Sprzedaż – czynności podejmowane w celu zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem. Sprzedaż prowadzona jest wyłącznie za pośrednictwem Sklepu, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
c. Klient – osoba fizyczna, która podejmuje czynności zmierzające do nabycia towarów z oferty Sklepu.
d. Cena – oznacza cenę do zapłaty przez Klienta. Podane ceny zawierają podatek VAT.

3. Korzystanie ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania zawartych w nim zasad.

4. Wszelkie prawa do treści zawartych w Sklepie należą do Tymoteusz Gzyl Design. Żaden z elementów Sklepu (grafika, logo, teksty, domena, itp.) nie może być powielany i rozpowszechniany w całości lub w części w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny na żadnym z pól eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem w tym także zamieszczaniem w Internecie – bez uprzedniej zgody właściciela Sklepu.

5. Zabronione jest korzystanie ze Sklepu w sposób zakłócający jej normalne funkcjonowanie. W sytuacji stwierdzenia nadużyć Sklep ma prawo uniemożliwić Klientowi dalsze z niej korzystanie.

2. SPRZEDAŻ.

1. Sklep prezentuje w swoim serwisie cyfrowe fotografie oferowanych towarów wraz z ich opisem, wymiarami oraz Ceną. Wystawienie towaru stanowi zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 661 §3 kodeksu cywilnego

2. Przedstawione na stronie Sklepu fotografie są zdjęciami poglądowymi, przedstawiającymi wizerunek Towaru oraz jego podstawowe cechy. Mogą one różnić się nieznacznie, w szczególności w zakresie kolorystyki w zależności od ustawień monitora. Różnice takie nie mogą stanowić podstawy dla roszczeń Klienta.

3. Przed dokonaniem zakupu Klient potwierdza fakt zapoznania się z regulaminem oraz oświadcza, że akceptuje go w aktualnie obowiązującej formie. W razie wątpliwości uznaje się, iż dokonanie przez Kupującego pierwszej czynności związanej z zakupem oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na jego stosowanie przy zawieraniu transakcji.

4. Kupujący składa zamówienie poprzez przeniesienie Towaru do koszyka, akceptację Ceny oraz kosztów przesyłki.

5. Złożenie zamówienia oznacza zgodę Kupującego na przetwarzanie przez Sklep jego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu prawidłowej realizacji transakcji.

6. Dokonując zamówienia w Sklepie, Klient podaje adres e-mail, imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu.

7. Klient zobowiązany jest do podania aktualnych i zgodnych z prawdą danych. Za wszelkie skutki podania nieaktualnych lub nieprawdziwych danych, pełną odpowiedzialność wobec Sklepu jak i osób trzecich ponosi Klient.

8. Zapłata Ceny oraz kosztów przesyłki oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży. Sklep nie oferuje sprzedaży za pobraniem.

Na naszym sklepie płatności obsługiwane są przez PayNow, działający pod firmą mBank S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, kod pocztowy: 00-850, KRS: 0000025237.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności:

 • Szybkie płatności internetowe (tzw. pay-by-link),
 • BLIK,
 • Google Pay,
 • Karty płatnicze:
  • Visa,
  • Visa Electron,
  • MasterCard,
  • MasterCard Electronic,
  • Maestro.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

9. W przypadku nie uregulowania należności w terminie 3 dni od zamówienia, umowa sprzedaży nie zostaje zawarta, a zamówienie zostaje anulowane.

10. Dostawy Towarów realizowane są na obszarze Polski i zagranicę za pośrednictwem firmy kurierskiej, w terminie 3 dni od wpływu środków na rachunek MindOut. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

3. PRAWA I OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO.

1. Klient będący musi być osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i posiadać konto poczty elektronicznej.

2. Klient odpowiedzialny jest za podanie prawidłowych danych, koniecznych dla realizacji Umowy Sprzedaży, podczas składania zamówienia.

3. Koszty przesyłki w wysokości uzależnionej od wybranej formy wysyłki ponosi Klient.

4. PRAWA I OBOWIĄZKI SKLEPU.

1. Sklep ma prawo odmówić realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, który nie stosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w jego funkcjonowaniu powstałe z przyczyn od niego niezależnych.

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki (zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), po spełnieniu następujących warunków:

a. zwracany Towar nie może nosić śladów użytkowania,
b. zwracany Towar nie może być uszkodzony.

2. Przesyłki ze zwrotem należy przesyłać na adres: Tymoteusz Gzyl Design, ul. Grunwaldzka 76/78 lokal 122, 80-244 Gdańsk.. Wszelkie koszty oraz ryzyko związane z odesłaniem Towaru ponosi Klient. Przesyłki na koszt odbiorcy bądź inny adres nie będą odbierane.

3. Sprzedaż promocyjna:

Przy zamówieniach promocyjnych, do których dodawane są dodatkowe produkty promocyjne warunkiem skutecznego odstąpienia od umowy jest zwrot produktu zamówionego wraz z towarzyszącym mu produktem promocyjnym.

Transakcje wieloproduktowe z rabatem progresywnym:

 • Sklep może udzielić rabatu progresywnego uzależnionego od wartości transakcji przy zakupie wielu produktów. 
 • Przy zwrocie jednego z produktów zakupionych w ramach takiej transakcji jego wartość obniża wartość całej transakcji a tym samym obniża wartość przyznanego rabatu progresywnego.
 • W przypadku zwrotu pojedynczego produktu zakupionego w ramach transakcji wieloproduktowej  zwrot ceny tego produktu następuje w kwocie pomniejszonej o kwotę, o którą rabat został pomniejszony.

3*. Wyjątkiem są spersonalizowane, produkty podlegającym specjalnym promocjom czasowym – np. Mystery Box. Te produkty nie podlegają zwrotom i wymianą.

4. W przypadku skutecznego odstąpienia, Sklep zwraca Kupującemu zapłaconą Cenę poprzez kanał płatności, z którego korzystał Kupujący w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki ze zwrotem.

5. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.

6. REKLAMACJE.

1. Reklamacja wynikająca z niedostarczenia przesyłki przez firmę kurierską:

a. Reklamację wynikającą z niedostarczenia przesyłki można składać dopiero po upływie maksymalnego czasu na jej doręczenie. Okres ten jest określony w regulaminie firmy kurierskiej. Przesyłkę uważa się za utraconą w razie braku doręczenia w terminie 30 dni od terminu doręczenia. Klient o fakcie niedostarczenia przesyłki powiadamia Sklep poprzez formularz kontaktowy lub e-mailem.
b. Sklep składa reklamację w firmie świadczącej usługę transportową.
c. Sklep informuje na bieżąco Klienta o wszelkich czynnościach reklamacyjnych.
d. Sklep po otrzymaniu odszkodowania od firmy kurierskiej, zwraca Klientowi pełną Cenę w formie przelewu na wskazane przez niego konto bankowe.

2. Reklamacja wynikająca z uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu przez firmę kurierską

a. Klient zobowiązany jest do otwarcia przesyłki w obecności kuriera celem stwierdzenia czy nie jest ona uszkodzona. Sprawdzenie musi nastąpić szczególnie w sytuacji widocznego uszkodzenia opakowania.
b. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient jest zobowiązany sporządzić protokół uszkodzeń w trakcie przyjmowania przesyłki w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. W protokole należy szczegółowo opisać rodzaj, stopień, charakter i umiejscowienie uszkodzenia. W protokole powinny znaleźć się również dane nadawcy oraz numer listu przewozowego. Protokół musi być podpisany przez doręczyciela w sposób umożliwiający jego identyfikację, z podaniem daty. Wskazane jest wykonanie zdjęć obrazujących uszkodzenia przesyłki i/lub opakowania.
c. Firma kurierska uzależnia rozpatrzenie reklamacji z tytułu uszkodzenia lub ubytku zawartości przesyłki od udostępnienia do sprawdzenia zarówno zawartości przesyłki jak i jej oryginalnego opakowania. W związku z powyższym Klient powinien zatrzymać do oględzin przesyłkę wraz z opakowaniem.
d. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym zdarzeniu Sklep oraz dostarczyć protokół.
e. Sklep po otrzymaniu protokołu niezwłocznie składa reklamację do firmy kurierskiej.
f. Każda przesyłka nadawana przez Sklep jest ubezpieczona W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sklep zwraca Klientowi odszkodowanie otrzymane od firmy kurierskiej w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy.

3. Reklamacja wynikająca z dostarczenia wadliwych towarów

a. W przypadku otrzymania wadliwego towaru Klient ma prawo żądać jego naprawy. Klient powinien w takim wypadku po otrzymaniu towaru niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem podając następujące dane: imię i nazwisko, numer transakcji oraz dokładny opis wady. Wskazane jest wykonanie fotografii przedstawiających wady towaru.
b. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Towaru zamówionego z otrzymanym, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, z których Towar został wykonany, nie stanowią podstaw do reklamacji.
c. Klient przesyła reklamowany Towar do Sklepu na swój koszt.
d. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są przez Sklep w terminie 7 dni od daty otrzymania Towaru.
e. Towar wadliwy zostanie przez Sklep naprawiony lub wymieniony na inny, o ile to możliwie. Jeżeli naprawa lub wymiana nie będzie możliwa, Sklep zwróci Klientowi zapłacone przy nabyciu Cenę i koszt przesyłki.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez jej Klientów jest Tymoteusz Gzyl Design. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 23 ust.1, pkt 1, pkt 3, pkt 5 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

2. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji umowy.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich aktualizacji. Klient może również zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy.

8. ZMIANY REGULAMINU.

1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu, w każdym momencie.

2. Nowa treść Regulaminu obowiązuje z chwilą zamieszczenia go na stronach Sklepu.

9. SPORY.

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez polskie sądy powszechne.

 

Rejestracja konta

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Tymoteusz Gzyl Design

2. Użytkownik przed rejestracją konta powinien zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności.

Użytkownik potwierdza, że zapoznał się Regulaminem oraz akceptuje zawarte w nim postanowienia w całości i bez zastrzeżeń.

3. Rejestracja konta jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz Polityki prywatności.

4. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Regulamin określa w szczególności:

– rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
– warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
– warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
– tryb postępowania reklamacyjnego.

 

Kod rabatowy 10% przy rejestracji konta

1. Przedmiotem Promocji jest kod zniżkowy umożliwiający rabat -10% na produkty nieprzecenione ze strony mindout.pl

2. Rabat przyznawany jest jednorazowo na zarejestrowane konto.

3. Rabat nie łączy się z promocjami, upustami, obniżkami, rabatami. Kod jest jednorazowy, przyznawany do pierwszego zamówienia złożonego z zarejestrowanego konta.

4. W przypadku zwrotu przez Klienta Produktu zakupionego w ramach Promocji, Sklep zwróci Klientowi wyłącznie cenę rzeczywiście zapłaconą za Produkt (obniżoną o wartość Rabatu).