checkout total: 0,00 zł
Terms & Conditions

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MindOut pod adresem internetowym www.mindout.pl, należącego do Tymoteusz Gzyl Design, ul. Grunwaldzka 76/78 lokal 122, 80-244 Gdańsk, działającego na podstawie wpisu do Centralnej Informacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej, numer NIP 9571147008, REGON 522803746.

1. This Regulation lays down rules to use online gallery www.galeria-oranz.pl, the site belonging to the Tymoteusz Gzyl Design, ul. Grunwaldzka 76/78 lokal 122, 80-244 Gdańsk, acting on the basis of entry into the Central Information and Register of Business Entities, tax identification number 9571147008, statistical number 522803746.

2. DEFINICJE . Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

2. DEFINITIONS. Terms used herein shall mean:

a. Sklep – sklep internetowy działający na stronie www.mindout.pl należący do Tymoteusz Gzyl Design, ul. Grunwaldzka 76/78 lokal 122, 80-244 Gdańsk, działającego na podstawie wpisu do Centralnej Informacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej, numer NIP 9571147008, REGON 522803746.

a. Shop – internet service running on www.mindout.pl belonging to Tymoteusz Gzyl Design, ul. Grunwaldzka 76/78 lokal 122, 80-244 Gdańsk, acting on the basis of entry into the Central Information and Register of Business Entities, tax identification number 9571147008, statistical number 522803746.

e. Sprzedaż – czynności podejmowane w celu zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem. Sprzedaż prowadzona jest wyłącznie za pośrednictwem Sklepu, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

e. Sale - steps taken in order to conclude the purchase contract between the Client and the Shop. The sale takes place exclusively via the Shop, on the terms set out herein.

g. Klient – osoba fizyczna, która podejmuje czynności zmierzające do nabycia towarów z oferty Sklepu.

g. The Client - natural person which undertakes activities aimed at the purchase of Goods via the Shop.

i. Cena - oznacza cenę do zapłaty przez Klienta. Podane ceny zawierają podatek VAT.

i. Price - means the price to be paid by the Client. Indicated prices include VAT.

3. Korzystanie ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania zawartych w nim zasad.

3. Using the Shop constitutes acceptance of these Terms and Conditions and a commitment to respect the principles contained therein.

4. Wszelkie prawa do treści zawartych w Sklepie należą do Tymoteusz Gzyl Design. Żaden z elementów Sklepu (grafika, logo, teksty, domena, itp.) nie może być powielany i rozpowszechniany w całości lub w części w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny na żadnym z pól eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej zgody właściciela Sklepu.

4. All rights to the content in the Shop belong to Tymoteusz Gzyl Design. None of the elements of the Shop (graphics, logos, texts, domain, etc.) can not be reproduced and distributed in whole or in part in any form or by any means (including electronic or mechanical on any of the fields of exploitation), including copying, photocopying including Internet - without the prior consent of the owner of the Shop.

5. Zabronione jest korzystanie ze Sklepu w sposób zakłócający jej normalne funkcjonowanie. W sytuacji stwierdzenia nadużyć Sklep ma prawo uniemożliwić Klientowi dalsze z niej korzystanie.

5. It is forbidden to use of the Shop in a way that distorts its normal functioning. Where there is any abuse, Shop has the right to prevent the Client from further use.

2. SPRZEDAŻ . SALE

1. Sklep prezentuje w swoim serwisie cyfrowe fotografie oferowanych towarów wraz z ich opisem, wymiarami oraz Ceną. Wystawienie towaru stanowi zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 661 §3 kodeksu cywilnego

1. Shop presents on its website digital photographs of the offered Goods, along with their descriptions, dimensions and Price. Such proposal shall be considered as an invitation to tender within the meaning of art. 661 § 3 of the Polish Civil Code

2. Przedstawione na stronie Sklepu fotografie są zdjęciami poglądowymi, przedstawiającymi wizerunek Towaru oraz jego podstawowe cechy. Mogą one różnić się nieznacznie, w szczególności w zakresie kolorystyki w zależności od ustawień monitora. Różnice takie nie mogą stanowić podstawy dla roszczeń Klienta.

2. The photographs are for depicting the overall image of the Goods and its basic features only. Goods may vary slightly from the photograph taken, particularly in terms of colors depending on the monitor settings. Such differences can not be the basis for any claims of the Client.

3. Przed dokonaniem zakupu Klient potwierdza fakt zapoznania się z regulaminem oraz oświadcza, że akceptuje go w aktualnie obowiązującej formie. W razie wątpliwości uznaje się, iż dokonanie przez Kupującego pierwszej czynności związanej z zakupem oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na jego stosowanie przy zawieraniu transakcji.

3. Before transaction the Client confirms, that read and accepted the rules in the current form. If in doubt, it is recognized that the performance of the first activities related to the purchase constitutes acceptance of these rules and consent to its use at the conclusion of the transaction by the Client.

4. Kupujący składa zamówienie poprzez przeniesienie Towaru do koszyka, akceptację Ceny oraz kosztów przesyłki.

4. The buyer places an order by placing the Goods in the shopcart and acceptance of the Price and cost of shipment.

5. Złożenie zamówienia oznacza zgodę Kupującego na przetwarzanie przez Sklep jego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu prawidłowej realizacji transakcji.

5. Placing an order constitutes Client’s consent to the processing of it’s personal data by the Shop in accordance with the Act of August 29, 1997. On the protection of personal data (ie Dz. U. of 2002, No. 101, item. 926, as amended. D.) in order to successfully implement the transaction.

6. Dokonując zamówienia w Sklepie, Klient podaje adres e-mail, imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu.

6. When placing the order in Shop, the Client shall provide the data: e-mail address, name, surname, address and telephone number.

7. Klient zobowiązany jest do podania aktualnych i zgodnych z prawdą danych. Za wszelkie skutki podania nieaktualnych lub nieprawdziwych danych, pełną odpowiedzialność wobec Sklepu jak i osób trzecich ponosi Klient.

7. The Client is obliged to provide truthful information. For any effects of giving outdated or inaccurate data full responsibility to the Shop and third parties shall be borne by the Client.

8. Zapłata Ceny oraz kosztów przesyłki oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży. Sklep nie oferuje sprzedaży za pobraniem.Na naszym sklepie płatności obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności:

 

Karty płatnicze:

 

* Visa

* Visa Electron

* MasterCard

* MasterCard Electronic

* Maestro

 

W przypadku wystąpienia

konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą

płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do

karty płatniczej Zamawiającego.

 

8. Payment of Price together with shipment cost means the conclusion of the Purchase Agreement. The shop does not offer COD sale.

9. W przypadku nie uregulowania należności w terminie 3 dni od zamówienia, umowa sprzedaży nie zostaje zawarta, a zamówienie zostaje anulowane.

9. In case the Price is not paid within 3 days from the date of placing order, the purchase contract is not concluded and the order is cancelled.

10. Dostawy Towarów realizowane są na obszarze Polski i zagranicę za pośrednictwem firmy kurierskiej, w terminie 3 dni od wpływu środków na rachunek MindOut. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia jest liczony

od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

10. Delivery of the Goods is carried out on Polish territory and abroad by the delivery service.

3. PRAWA I OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO / RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE BUYER

1. Klient będący musi być osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i posiadać konto poczty elektronicznej.

1. The Client must be of legal age and having full legal capacity and have an e-mail account.

2. Klient odpowiedzialny jest za podanie prawidłowych danych, koniecznych dla realizacji Umowy Sprzedaży, podczas składania zamówienia.

2. When placing the order, Client is responsible for giving the correct data necessary for the execution of the Purchase Contract.

3. Koszty przesyłki w wysokości uzależnionej od wybranej formy wysyłki ponosi Klient.

3. Shipping costs in the amount depending on the chosen form of shipping shall be borne by the Client.

4. PRAWA I OBOWIĄZKI SKLEPU / RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE SHOP

1. Sklep ma prawo odmówić realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, który nie stosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu.

1. Shop has the right to refuse the realization of the order placed by a Client who does not comply with the provisions of these Regulations.

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w jego funkcjonowaniu powstałe z przyczyn od niego niezależnych.

2. Shop is not responsible for interruptions in its functioning due to any cause beyond its control.

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY / . WITHDRAWAL FROM THE CONTRACT

1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki (zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), po spełnieniu następujących warunków:

1. The Client may withdraw from the contract without giving any reason within 14 days from the date of receipt of package (according to the Act of March 2, 2000. On the protection of consumer rights and liability for damage caused by dangerous products, Dz. U. No. 22, pos. 271, as amended. d.), under the following conditions:

a. zwracany Towar nie może nosić śladów użytkowania,

a. returned Goods can not bear traces of use,

b. zwracany Towar nie może być uszkodzony.

b. returned Goods can not be damaged.

2. Przesyłki ze zwrotem należy przesyłać na adres: Studio Oranż, ul. Kubacza 12/2 80-431 Gdańsk. Wszelkie koszty oraz ryzyko związane z odesłaniem Towaru ponosi Klient. Przesyłki na koszt odbiorcy bądź inny adres nie będą odbierane.

2.Shipments with return should be sent to the following address: Studio Oranż, ul. Kubacza 12/2 80-431 Gdańsk. All costs and risks related to the return of the Goods are borne by the Customer. Shipments at the expense of the recipient or another address will not be collected.

2.5 Sprzedaż promocyjna:

Przy zamówieniach promocyjnych, do których dodawane są dodatkowe produkty promocyjne warunkiem skutecznego odstąpienia od umowy jest zwrot produktu zamówionego wraz z towarzyszącym mu produktem promocyjnym.

Transakcje wieloproduktowe z rabatem progresywnym:

 • Sklep może udzielić rabatu progresywnego uzależnionego od wartości transakcji przy zakupie wielu produktów. 
 • Przy zwrocie jednego z produktów zakupionych w ramach takiej transakcji jego wartość obniża wartość całej transakcji a tym samym obniża wartość przyznanego rabatu progresywnego.
 • W przypadku zwrotu pojedynczego produktu zakupionego w ramach transakcji wieloproduktowej  zwrot ceny tego produktu następuje w kwocie pomniejszonej o kwotę, o którą rabat został pomniejszony.

3. W przypadku skutecznego odstąpienia, Sklep zwraca Kupującemu zapłaconą Cenę poprzez kanał płatności, z którego korzystał Kupujący w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki ze zwrotem.

3.In the event of an effective withdrawal, the Store returns the paid Price to the Buyer through the payment channel used by the Buyer within 14 days of receiving the return shipment.

6. REKLAMACJE / COMPLAINTS .

1. Reklamacja wynikająca z niedostarczenia przesyłki przez firmę kurierską:

1. The complaint arising from the non-delivery by delivery service:

a. Reklamację wynikającą z niedostarczenia przesyłki można składać dopiero po upływie maksymalnego czasu na jej doręczenie. Okres ten jest określony w regulaminie firmy kurierskiej. Przesyłkę uważa się za utraconą w razie braku doręczenia w terminie 30 dni od terminu doręczenia. Klient o fakcie niedostarczenia przesyłki powiadamia Sklep poprzez formularz kontaktowy lub e-mailem.

a. The complaint arising from the failure to deliver the consignment to the Client can be made only after the expiry of the maximum time for its delivery. This period is specified in the rules of the delivery service company. Shipment is considered to be lost in the absence of notification within 30 days from delivery date. The Client shall notify the Shop in regard of the failure of delivery via the contact form or e-mail.

b. Sklep składa reklamację w firmie świadczącej usługę transportową.

b. Shop shall enter the complaint in the delivery service company providing the transport service.

c. Sklep informuje na bieżąco Klienta o wszelkich czynnościach reklamacyjnych.

c. Shop shall inform the Client in regard of any action taken related to complaint.

d. Sklep po otrzymaniu odszkodowania od firmy kurierskiej, zwraca Klientowi pełną Cenę w formie przelewu na wskazane przez niego konto bankowe.

d. Shop after receiving compensation from the delivery service company, shall return to the Client the full price by a transfer to indicated by Client bank account.

2. Reklamacja wynikająca z uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu przez firmę kurierską

2. The complaint resulting from damage during the transport by delivery service company.

a. Klient zobowiązany jest do otwarcia przesyłki w obecności kuriera celem stwierdzenia czy nie jest ona uszkodzona. Sprawdzenie musi nastąpić szczególnie w sytuacji widocznego uszkodzenia opakowania.

a. The Klient is obliged to open the package in the presence of the courier to determine whether it is not damaged. Checking must take place especially in the case of visible damage to the packaging.

b. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient jest zobowiązany sporządzić protokół uszkodzeń w trakcie przyjmowania przesyłki w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. W protokole należy szczegółowo opisać rodzaj, stopień, charakter i umiejscowienie uszkodzenia. W protokole powinny znaleźć się również dane nadawcy oraz numer listu przewozowego. Protokół musi być podpisany przez doręczyciela w sposób umożliwiający jego identyfikację, z podaniem daty. Wskazane jest wykonanie zdjęć obrazujących uszkodzenia przesyłki i/lub opakowania.

b. In case of damage Client is obliged to draw up a protocol of damage while receiving the consignment in the presence of a representative of the delivery service company. The protocol should describe in detail the type, degree, nature and location of damage. The protocol should include the sender's data as well as the waybill number. The protocol must be signed by the courier in the way allowing his identification and dated. It is advisable to take pictures showing the damage to the consignment and / or packaging.

c. Firma kurierska uzależnia rozpatrzenie reklamacji z tytułu uszkodzenia lub ubytku zawartości przesyłki od udostępnienia do sprawdzenia zarówno zawartości przesyłki jak i jej oryginalnego opakowania. W związku z powyższym Klient powinien zatrzymać do oględzin przesyłkę wraz z opakowaniem.

c. The delivery service company will consider of the complaint for damage to or loss of contents of the shipment under the condition that both the contents of the shipment and the original packaging is available to check. Therefore, the Client should keep the shipment including packaging for inspection.

d. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym zdarzeniu Sklep oraz dostarczyć protokół.

d. The Client is obliged to immediately notify the damage and deliver to the Shop the protocol of damages.

e. Sklep po otrzymaniu protokołu niezwłocznie składa reklamację do firmy kurierskiej.

e. When receipt of the protocol the Shop shall immediately make a complaint to the delivery service company.

f. Każda przesyłka nadawana przez Sklep jest ubezpieczona W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sklep zwraca Klientowi odszkodowanie otrzymane od firmy kurierskiej w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy.

f. Each shipment send by the Shop is insured. When the complaint is accepted, the Shop shall refund to the Client the compensation received from the delivery service company by a transfer to indicated by Client’s bank account.

g. Zgodnie z regulaminem firmy kurierskiej, w przypadku uszkodzeń przesyłki dających się z zauważyć z zewnątrz (jawnych), odbiór przesyłki przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń wobec firmy kurierskiej.

g. According to the rules of the delivery service company, in case of damage to the shipment that can be seen from the outside (visible), receiving the shipment by the Client without reservations will void any claims against the delivery service company.

3. Reklamacja wynikająca z dostarczenia wadliwych towarów

3. The complaint arising from the delivery of defective Goods

a. W przypadku otrzymania wadliwego towaru Klient ma prawo żądać jego naprawy. Klient powinien w takim wypadku po otrzymaniu towaru niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem podając następujące dane: imię i nazwisko, numer transakcji oraz dokładny opis wady. Wskazane jest wykonanie fotografii przedstawiających wady towaru.

a. When defective Goods received, the Client has the right to demand its repair. In this case, Client should immediately contact the Shop and provide the following information: name and surname, transaction number and detailed description of the defect. It may be advisable to take some photos showing the defects of Goods.

b. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Towaru zamówionego z otrzymanym, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, z których Towar został wykonany, nie stanowią podstaw do reklamacji.

b. Complaints concerning the difference in the appearance of Goods ordered and the Goods received which result from the difference in setting the monitor’s parameters of the Client, in particular the difference in colors and shades of the materials from which the Goods has been done, do not constitute any base for the complaint.

c. Klient przesyła reklamowany Towar do Sklepu na swój koszt.

c. The Goods which subject to complaint the Client shall send to the Shop at his own expense.

d. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są przez Sklep w terminie 7 dni od daty otrzymania Towaru.

d. Any complaints are dealt with by the Shop within 7 days of receipt of the Goods.

e. Towar wadliwy zostanie przez Sklep naprawiony lub wymieniony na inny, o ile to możliwie. Jeżeli naprawa lub wymiana nie będzie możliwa, Sklep zwróci Klientowi zapłacone przy nabyciu Cenę i koszt przesyłki.

e. The defective Goods will be repaired or replaced by the other by the Shop, if it is possible. If repair or replacement is not possible, Shop will reimburse to the Client both Price and cost of shipment paid when purchased.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

 

 

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / PERSONAL DATA PROTECTION..

1. Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez jej Klientów jest Tymoteusz Gzyl Design. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 23 ust.1, pkt 1, pkt 3, pkt 5 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

1. The administrator of personal data provided by its Clients is Tymoteusz Gzyl Design. These data are processed in accordance with art. 23 section 1, paragraph 1, section 3, paragraph 5 of 29 August 1997. Protection of Personal Data (t. J. Journal of Laws of 2002, No. 101, item. 926, as amended. D.).

2. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji umowy.

2. The Client places an order consents to the collection and processing of personal data for the purposes realization of an agreement.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich aktualizacji. Klient może również zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy.

3. The Client has the right to inspect its personal data and update them. The Client can request the deletion of its personal data from the database.

8. ZMIANY REGULAMINU / CHANGES IN THE RULES.

1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu, w każdym momencie.

1. Shop reserves the right to change these Terms and Conditions at any time.

2. Nowa treść Regulaminu obowiązuje z chwilą zamieszczenia go na stronach Sklepu.

2. The new content of the Regulations enters into force at the time of placing it on the websites of the Shop.

9. SPORY / DISPUTES.

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez polskie sądy powszechne.

Any disputes related to the services provided by the Shop under these Regulations shall be settled by Polish common courts.

 

Polityka COOKIES

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Newsletter

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Studio Oranż

2. Użytkownik przed zapisem do Newslettera powinien zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności. 

Użytkownik potwierdza, że zapoznał się Regulaminem oraz akceptuje zawarte w nim postanowienia w całości i bez zastrzeżeń.

3.Zapis do Newslettera jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz Polityki prywatności.

4. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Regulamin określa w szczególności:

- rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
- warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
- warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
- tryb postępowania reklamacyjnego.

5. Otrzymywanie Newslettera wymaga od Użytkownika spełnienia następujących wymagań technicznych:
- komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
- aktywne konta pocztowe e-mail wraz z zaktualizowaną wersją przeglądarki, np. Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer.

6. Użytkownik zobowiązany jest potwierdzić zamówienie usługi Newslettera poprzez kliknięcie linku potwierdzającego skierowanego na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

7. Usługa Newslettera świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Każda ze stron może zrezygnować z Usługi w każdym momencie.

8. Użytkownik może zrezygnować z Usługi poprzez ponowne wpisanie adresu mailowego na stronie mindout.pl w polu zapisu do Newslettera. 

 

Kod rabatowy Newsletter

1. Przedmiotem Promocji jest kod zniżkowy umożliwiający rabat -10% na produkty nieprzecenione ze strony mindout.pl

3. Rabat przyznawany jest jednorazowo na adres mailowy.

4. Rabat nie łączy się z promocjami, upustami, obniżkami, rabatami. Kod jest ważny przez 30 dni od otrzymania. 

5. W przypadku zwrotu przez Klienta Produktu zakupionego w ramach Promocji, Sklep zwróci Klientowi wyłącznie cenę rzeczywiście zapłaconą za Produkt (obniżoną o wartość Rabatu). 

 

up
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.