checkout total: 0,00 zł
Returns

1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki (zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), po spełnieniu następujących warunków:

1. The Client may withdraw from the contract without giving any reason within 14 days from the date of receipt of package (according to the Act of March 2, 2000. On the protection of consumer rights and liability for damage caused by dangerous products, Dz. U. No. 22, pos. 271, as amended. d.), under the following conditions:

a. zwracany Towar nie może nosić śladów użytkowania,

a. returned Goods can not bear traces of use,

b. zwracany Towar nie może być uszkodzony.

b. returned Goods can not be damaged.

Formularz zwrotu: KLIKNIJ TUTAJ

2. Przesyłki ze zwrotem należy przesyłać na adres: Tymoteusz Gzyl Design, ul. Grunwaldzka 76/78 lokal 122, 80-244 Gdańsk. Wszelkie koszty oraz ryzyko związane z odesłaniem Towaru ponosi Klient. Przesyłki na koszt odbiorcy bądź inny adres nie będą odbierane.

2.Shipments with return should be sent to the following address: Tymoteusz Gzyl Design, ul. Grunwaldzka 76/78 lokal 122, 80-244 Gdańsk. All costs and risks related to the return of the Goods are borne by the Customer. Shipments at the expense of the recipient or another address will not be collected.

3. W przypadku skutecznego odstąpienia, Sklep zwraca Kupującemu zapłaconą Cenę poprzez kanał płatności, z którego korzystał Kupujący w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki ze zwrotem.

3.In the event of an effective withdrawal, the Store returns the paid Price to the Buyer through the payment channel used by the Buyer within 14 days of receiving the return shipment.

6. REKLAMACJE / COMPLAINTS .

1. Reklamacja wynikająca z niedostarczenia przesyłki przez firmę kurierską:

1. The complaint arising from the non-delivery by delivery service:

a. Reklamację wynikającą z niedostarczenia przesyłki można składać dopiero po upływie maksymalnego czasu na jej doręczenie. Okres ten jest określony w regulaminie firmy kurierskiej. Przesyłkę uważa się za utraconą w razie braku doręczenia w terminie 30 dni od terminu doręczenia. Klient o fakcie niedostarczenia przesyłki powiadamia Sklep poprzez formularz kontaktowy lub e-mailem.

a. The complaint arising from the failure to deliver the consignment to the Client can be made only after the expiry of the maximum time for its delivery. This period is specified in the rules of the delivery service company. Shipment is considered to be lost in the absence of notification within 30 days from delivery date. The Client shall notify the Shop in regard of the failure of delivery via the contact form or e-mail.

b. Sklep składa reklamację w firmie świadczącej usługę transportową.

b. Shop shall enter the complaint in the delivery service company providing the transport service.

c. Sklep informuje na bieżąco Klienta o wszelkich czynnościach reklamacyjnych.

c. Shop shall inform the Client in regard of any action taken related to complaint.

d. Sklep po otrzymaniu odszkodowania od firmy kurierskiej, zwraca Klientowi pełną Cenę w formie przelewu na wskazane przez niego konto bankowe.

d. Shop after receiving compensation from the delivery service company, shall return to the Client the full price by a transfer to indicated by Client bank account.

2. Reklamacja wynikająca z uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu przez firmę kurierską

2. The complaint resulting from damage during the transport by delivery service company.

a. Klient zobowiązany jest do otwarcia przesyłki w obecności kuriera celem stwierdzenia czy nie jest ona uszkodzona. Sprawdzenie musi nastąpić szczególnie w sytuacji widocznego uszkodzenia opakowania.

a. The Klient is obliged to open the package in the presence of the courier to determine whether it is not damaged. Checking must take place especially in the case of visible damage to the packaging.

b. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient jest zobowiązany sporządzić protokół uszkodzeń w trakcie przyjmowania przesyłki w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. W protokole należy szczegółowo opisać rodzaj, stopień, charakter i umiejscowienie uszkodzenia. W protokole powinny znaleźć się również dane nadawcy oraz numer listu przewozowego. Protokół musi być podpisany przez doręczyciela w sposób umożliwiający jego identyfikację, z podaniem daty. Wskazane jest wykonanie zdjęć obrazujących uszkodzenia przesyłki i/lub opakowania.

b. In case of damage Client is obliged to draw up a protocol of damage while receiving the consignment in the presence of a representative of the delivery service company. The protocol should describe in detail the type, degree, nature and location of damage. The protocol should include the sender's data as well as the waybill number. The protocol must be signed by the courier in the way allowing his identification and dated. It is advisable to take pictures showing the damage to the consignment and / or packaging.

c. Firma kurierska uzależnia rozpatrzenie reklamacji z tytułu uszkodzenia lub ubytku zawartości przesyłki od udostępnienia do sprawdzenia zarówno zawartości przesyłki jak i jej oryginalnego opakowania. W związku z powyższym Klient powinien zatrzymać do oględzin przesyłkę wraz z opakowaniem.

c. The delivery service company will consider of the complaint for damage to or loss of contents of the shipment under the condition that both the contents of the shipment and the original packaging is available to check. Therefore, the Client should keep the shipment including packaging for inspection.

d. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym zdarzeniu Sklep oraz dostarczyć protokół.

d. The Client is obliged to immediately notify the damage and deliver to the Shop the protocol of damages.

e. Sklep po otrzymaniu protokołu niezwłocznie składa reklamację do firmy kurierskiej.

e. When receipt of the protocol the Shop shall immediately make a complaint to the delivery service company.

f. Każda przesyłka nadawana przez Sklep jest ubezpieczona W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sklep zwraca Klientowi odszkodowanie otrzymane od firmy kurierskiej w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy.

f. Each shipment send by the Shop is insured. When the complaint is accepted, the Shop shall refund to the Client the compensation received from the delivery service company by a transfer to indicated by Client’s bank account.

g. Zgodnie z regulaminem firmy kurierskiej, w przypadku uszkodzeń przesyłki dających się z zauważyć z zewnątrz (jawnych), odbiór przesyłki przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń wobec firmy kurierskiej.

g. According to the rules of the delivery service company, in case of damage to the shipment that can be seen from the outside (visible), receiving the shipment by the Client without reservations will void any claims against the delivery service company.

3. Reklamacja wynikająca z dostarczenia wadliwych towarów

3. The complaint arising from the delivery of defective Goods

a. W przypadku otrzymania wadliwego towaru Klient ma prawo żądać jego naprawy. Klient powinien w takim wypadku po otrzymaniu towaru niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem podając następujące dane: imię i nazwisko, numer transakcji oraz dokładny opis wady. Wskazane jest wykonanie fotografii przedstawiających wady towaru.

a. When defective Goods received, the Client has the right to demand its repair. In this case, Client should immediately contact the Shop and provide the following information: name and surname, transaction number and detailed description of the defect. It may be advisable to take some photos showing the defects of Goods.

b. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Towaru zamówionego z otrzymanym, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, z których Towar został wykonany, nie stanowią podstaw do reklamacji.

b. Complaints concerning the difference in the appearance of Goods ordered and the Goods received which result from the difference in setting the monitor’s parameters of the Client, in particular the difference in colors and shades of the materials from which the Goods has been done, do not constitute any base for the complaint.

c. Klient przesyła reklamowany Towar do Sklepu na swój koszt.

c. The Goods which subject to complaint the Client shall send to the Shop at his own expense.

d. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są przez Sklep w terminie 7 dni od daty otrzymania Towaru.

d. Any complaints are dealt with by the Shop within 7 days of receipt of the Goods.

e. Towar wadliwy zostanie przez Sklep naprawiony lub wymieniony na inny, o ile to możliwie. Jeżeli naprawa lub wymiana nie będzie możliwa, Sklep zwróci Klientowi zapłacone przy nabyciu Cenę i koszt przesyłki.

e. The defective Goods will be repaired or replaced by the other by the Shop, if it is possible. If repair or replacement is not possible, Shop will reimburse to the Client both Price and cost of shipment paid when purchased.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

up
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.